Gatava līme stipras fiksācijas izstrādāta speciāli vinila, putuplasta plāksņu pielīmēšanai. Izgatavota uz cietes un PVA emulsijas pamata. Rekomendēta tapešu izgatavotāju Contour, Coloroll, Terrazza, Mayfair, Murel, Harlequin, Vinaglypta utt.


P102 Sargāt no bērniem.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P305+P351+P338
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Satur konservantus, lai kontrolētu mikrobu bojāšanos: cinku piritionu, bronopolu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
2.5 kg
 
11.99€
pēc pasūtījuma
5 kg
 
19.49€
pēc pasūtījuma